Artikel 1. Algemeen

 1.  Verhuurder: de aanbieder van het verhuurde goed; PANTA Club bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9030 Mariakerke, aan de Groenestaakstraat 64 en met ondernemingsnummer 0787265163.
 2. Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij PANTA Club een kinderfiets abonnement afsluit voor persoonlijk gebruik.
 3. Fiets: De door PANTA Club op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde kinderfiets voor gebruik door Huurder in Overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 4. Accessoires: alle onderdelen die op de ene of de andere manier op de fiets bevestigd kunnen worden, zoals verlichting, fietsbellen, fietsslot etc.
 5. Aanbod: elk aanbod vanwege PANTA Club opzichtens de (potentiële) Huurder. Dat Aanbod kan door PANTA Club geformuleerd worden via de website, binnen en buiten de verkoopruimte van PANTA Club.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen PANTA Club en de Huurder.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van PANTA Club en op elke Overeenkomst met PANTA Club. 
 2. De Huurder verklaart dat hij de algemene voorwaarden heeft gekregen en dat de Huurder deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

Artikel 3. Aanbod

 1.  PANTA Club verdeelt haar Aanbod onder in zes fietsen onderverdeeld per wielformaat (12”, 14”, 16”, 20”, 22”, 24”).  De maat van de fietsen worden berekend op basis van de binnenbeenlengte van het kind.
 2.  Het volledige Aanbod, met gedetailleerde beschrijvingen en duidelijke prijsopgaven, kan worden geraadpleegd op de website www.pantaclub.be of via de doorgestuurde google form.
 3.  PANTA Club is niet gehouden tot een Aanbod, indien de Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten, had moeten weten of behoorde te weten dat het Aanbod een kennelijke vergissing of een verschrijving bevatte. Aan een dergelijke vergissing en/of verschrijving kan de Huurder geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1.  De Overeenkomst komt tot stand van zodra de Huurder het Aanbod van PANTA Club aanvaard heeft, waarna PANTA Club een bevestigingsmail naar de Huurder zal verzenden.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

 1.  In geval de Overeenkomst via de website www.pantaclub.be of buiten de verkoopruimte tot stand komt, heeft de Huurder natuurlijke persoon die voor niet-beroepsmatige doeleinden de Overeenkomst onderschreven heeft, het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop deze Huurder, of een door hem aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2.  Tijdens deze bedenktijd dient deze Huurder zorgvuldig om te gaan met zowel de goederen als de verpakking. Het herroepingsrecht kan niet langer worden uitgeoefend wanneer de goederen en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 3.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Huurder een mail verzenden naar hallo@pantaclub.be met als onderwerp “Herroepingsrecht” en waarmee de Huurder aldus zijn intentie kenbaar maakt om de Overeenkomst te herroepen. PANTA Club zal vervolgens de goede ontvangst van de herroeping bevestigen.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.
 5. Indien de Huurder de Overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij tot op dat ogenblik heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van de Huurder zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door PANTA Club geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat PANTA Club op de hoogte werd gesteld van de Huurder zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, van PANTA Club terug. PANTA Club betaalt de Huurder in voorkomend geval terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Huurder de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Huurder uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In elk geval zullen de Huurder voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.
 6. PANTA Club is evenwel gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de huurder heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 7. De Huurder dient de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de huurder het besluit de overeenkomst te herroepen aan PANTA Club heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen samen met de goederen in onbeschadigde en originele staat bij de retourzending te worden gevoegd. De Huurder is op tijd wanneer hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Huurder. De kosten worden geraamd op 20 EUR.

Artikel 6. Abonnement - opzeg

 1.  De Overeenkomst voor de huur van een kinderfiets wordt aangegaan in de vorm van een abonnement.
 2.  De vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunnen wijzigen op het ogenblik dat een fiets wordt ingeruild voor een ander exemplaar.
 3.  De betaling van de abonnementsgelden is afhankelijk van het gekozen abonnement. Bij een jaarlijks abonnement gebeurt de betaling via de bancontact app bij aflevering van de fiets. Bij een maandabonnement gebeurt de betaling via een domiciliëring. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10%, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom.
 4.  Opzegtermijn: Elk abonnement is maandelijks opzegbaar.
 5.  Eventuele kosten verbonden aan de opzeg: er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het type abonnement:
 • Wanneer de Huurder het abonnement stopzet bij een jaarlijks abonnement en het abonnement stopzet tussen de eerste (1) en twaalfde (12) maand na de start van het abonnement, is aan de stopzetting een forfaitaire vergoeding van 20 EUR verbonden, tot dekking van de transport- en administratiekosten van PANTA Club. Een swap van de fiets bij reparatie of groter model staat niet gelijk aan het stopzetten van het abonnement. 
 • Wanneer de Huurder het abonnement stopzet na het verstrijken van de eerste twaalf (12) maanden na de start van het abonnement, zijn er aan de stopzetting geen forfaitaire kosten verbonden tot dekking van de transport- en administratiekosten van PANTA Club.
 • Wanneer de Huurder het abonnement stopzet bij een maandelijks abonnement zijn er aan de stopzetting geen forfaitaire kosten verbonden tot dekking van de transport- en administratiekosten van PANTA Club.
 1.  Om de Overeenkomst op te zeggen moet de Huurder een mail verzenden naar hallo@pantaclub.be met als onderwerp “Opzeg” en waarmee de Huurder aldus zijn intentie kenbaar maakt om de Overeenkomst op te zeggen. PANTA Club zal vervolgens de goede ontvangst van de herroeping bevestigen.
 2.  Vanaf de maand volgend op de maand waarin de Huurder de opzeg kenbaar gemaakt heeft, zal hij geen abonnementsgelden meer verschuldigd zijn.
 3.  Zowel de Huurder als PANTA Club kunnen met onmiddellijke ingang een einde stellen aan het abonnement in zoverre de Huurder of PANTA Club zich bevinden in een staat van kennelijk financieel onvermogen (drie maanden onbetaald) of faillissement.
 4.  Wanneer de Huurder de Fiets na het einde van de overeenkomst onrechtmatig onder zich houdt, kan PANTA Club van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding vorderen gelijk aan de verkoopprijs van de fiets.

 

Artikel 7. Verbintenissen van PANTA Club

 1.  PANTA Club zal de Fiets gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud leveren.
 2. Indien de Huurder Accessoires bij de Fiets bestelt, dan worden deze voor de levering door PANTA Club gemonteerd.

 

Artikel 8. Verbintenissen van de Huurder

 1.  Van de Huurder wordt verwacht dat hij de Fiets behandelt alsof deze van zichzelf zou zijn.
 2.  De Huurder draagt er zorg voor dat hij de Fiets veilig kan stellen. Bij voorkeur binnenshuis, in de garage of onder een afdakje. Bij verplaatsingen maakt de Huurder de Fiets altijd ergens aan vast met een kettingslot.
 3.  De Huurder gebruikt de Fiets als een normaal en zorgvuldig huisvader en zal de Fiets enkel in overeenstemming met de bestemming ervan (laten) gebruiken.
 4.  De Huurder staat in voor normale onderhoudswerkzaamheden waaronder begrepen het oppompen en plakken van banden, het verzetten van stuur en zadel, het vervangen van batterijen van de verlichting en het proper houden van de Fiets.
 5.  De Huurder verbindt zich ertoe om schade door vandalisme aan de Fiets binnen de 24 uur na de kennisname ervan aan de lokale politie te melden en het proces-verbaal binnen diezelfde termijn aan PANTA Club door te mailen.
 6.  De Huurder verbindt zich ertoe om diefstal van de Fiets binnen de 24 uur na de kennisname ervan aan de lokale politie te melden en het proces-verbaal binnen diezelfde termijn aan PANTA Club door te mailen. De Huurder betaalt de bijdrage zoals vermeld in de onderstaande prijstabel.

Model

Te vergoeden prijs bij diefstal

Woom 1 (“12)

€50

Woom 2 (“14)

€100

Woom 3 (“16)

€150

Woom 4 (“20)

€150

Woom 5 (“24)

€150

Woom 6 (“26)

€150


 1.  De Huurder verbindt zich ertoe geen stickers en/of andere permanente wijzigingen aan de Fiets aan te brengen. Bij het einde van de Overeenkomst zal de Huurder de Fiets teruggeven in de staat waarin hij deze bij aanvang van de Overeenkomst ontvangen heeft, rekening houdende met normale slijtage.
 2.  De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de Fiets die buiten redelijkheid valt, tenzij de schade onder fabrieksgarantie valt of PANTA Club de schade kosteloos kan herstellen. 
 3.  De Huurder is verplicht de Fiets af te nemen op het moment waarop deze volgens de tot stand gekomen afspraken ter beschikking zal worden gesteld. Bij gebreke hieraan zal PANTA Club gerechtigd zijn om voor de daaropvolgende leveringspoging een forfaitaire leveringskost van 20 EUR in rekening te brengen.

Artikel 9. Overmacht

 1.  PANTA Club is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet kan naleven. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: leveringsproblemen door leveranciers, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, etc.
 2.  De Huurder en PANTA Club kunnen gedurende de periode dat de overmacht aanhoudt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, kan zowel de Huurder als PANTA Club de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de wederpartij.

Artikel 10. Risico-overgang

 1.  Het risico voor verlies of beschadiging van de Fiets gaat over van PANTA Club op de Huurder bij levering van de Fiets.

 

Artikel 11. Klachten

 1.  Indien de Huurder niet tevreden is over de Fiets en/of klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, dient de Huurder deze binnen de 14 dagen kan kennisname ervan aan PANTA Club te melden door een e-mail te verzenden naar hallo@pantaclub.be met als vermelding “Klacht”.
 2.  Opdat PANTA Club de klacht zou kunnen behandelen, moet deze voldoende worden toegelicht.

 

Artikel 12. Rechtsmacht

 1.  Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zullen enkel de materieel bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn om kennis te nemen van de vordering.

Start PANTA Club

Ons avontuur ontstond zoals elk goed verhaal in gezelschap van familie en vrienden. Tijdens een etentje werd opgemerkt dat de zoektocht naar een nieuwe fiets voor kinderen best wel lastig kan zijn. De ouders waren bezorgd over de veiligheid en kwaliteit van hun kinderfietsen en wisten niet goed wat ze nog moesten doen met de oude, ongebruikte fietsen in hun garage. Een korte brainstorm sessie later en PANTA Club was geboren.

Zoeken naar de perfecte fiets

Na heel wat zoeken, vergelijken, testritten met kindjes vonden we eindelijk de perfecte fiets. We kozen voor WOOM fietsen. Deze kwaliteitsvolle lichtgewichtfiets is speciaal ontworpen op maat van kinderen. Er werd specifiek gefocust om het rijcomfort van kinderen te vergroten. Zo zijn de remmen specifiek ontworpen voor de motoriek van kinderen.

Wist je dat al onze fietsen gekleurde remmen hebben? Zo leer jij jouw kind op een speelse manier welke rem ze het best gebruiken.

Geselecteerd voor Start it @KBC

Leuk nieuws! PANTA Club wordt geselecteerd voor het Start It @KBC traject. Binnen dit traject worden beloftevolle startups begeleid door experten om verder te groeien.

Eerste lid van onze club

Zet de muziek wat harder! Wij hebben onze eerste klant! Dat moeten we vieren. Wij krijgen maar geen genoeg van die blije gezichtjes.

Presenteren, presenteren,...

We mogen ons bedrijf voorstellen op verschillende evenementen. Internationale pitch competities, Love Tommorrow conferentie op Tomorrowland,... We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen naar ons willen luisteren. 

Kom jij ook eens in het publiek zitten om ons nog beter te leren kennen? 

PANTA Club in Vlaanderen

Steeds meer gezinnen worden lid van onze club. Vandaag zijn we reeds actief in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. We leveren nog steeds onze fietsen zelf. Zo leren we jullie ook beter kennen.

Word jij onze eerste klant in een nieuwe regio?

Welkom bij de club

Iedereen kan bij ons terecht. Jongens & meisjes, grote & kleine kindjes,... Voor ouder die het hun handen vol hebben met hun bengels maar ook voor ouders die alles onder controle hebben. Ook peters, meters en grootouders zijn welkom in onze club voor originele cadeaus of cadeaubonnen.

Want wij begrijpen hoe leuk het is om een fiets cadeau te geven en samen herinneringen te maken.

So don’t worry! We’ve got you covered.

Duurzaam en circulair

Vandaag belanden veel fietsen op de afvalberg. En nog vaker blijven ze staan in tuinhuizen, garages, op straat, enz. Dat vinden wij jammer.

Onze meegroeiabonnementen zijn van nature duurzaam en goed voor het milieu. Zo worden onze fietsen hergebruikt. Bij een wissel worden onze fietsen telkens nagekeken, onderhouden en gerepareerd. We werken hiervoor samen met lokale maatwerkbedrijven.

Onze fietsen zijn dus goed voor jou, je kind en voor de maatschappij. En daar zijn wij trots op.