ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

 1. Meegroeiabonnement: het door PANTA Club aangeboden abonnement waarmee de Huurder gedurende een bepaalde periode gebruik kan maken van een kinderfiets.
 2. Verhuurder: de aanbieder van het verhuurde goed; PANTA Club bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, aan de Donksesteenweg 237 en met ondernemingsnummer 0787265163.
 3. Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij PANTA Club een kinderfietsabonnement afsluit voor persoonlijk gebruik.
 4. Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het PANTA Club abonnement is afgesloten.
 5. Fiets: De door PANTA Club op grond van het Meegroeiabonnement aan Huurder ter beschikking gestelde kinderfiets voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 6. Aanbod: elk aanbod van PANTA Club aan de Huurder met betrekking tot het Meegroeiabonnement, kinderfietsen en accessoires. 
 7. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen PANTA Club en de Huurder afgesloten  via de website, binnen en buiten de verkoopruimte van PANTA Club.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van PANTA Club en op elke Overeenkomst met PANTA Club. 
 2. De Huurder verklaart dat hij de algemene voorwaarden heeft gekregen en dat de Huurder deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.  
 3. PANTA Club weerhoudt het recht de inhoud van de Algemene Voorwaarden van PANTA Club te wijzigen. Voor de reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden op het moment van sluiten van deze overeenkomst.

Artikel 3. Meegroeiabonnementen

 1. De Huurder van het Meegroeiabonnement krijgen voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets. 
 2. PANTA Club biedt zes verschillende fietsen aan die zijn onderverdeeld per wielformaat (12”, 14”, 16”, 20”, 22”, 24”) als onderdeel van het Meegroeiabonnement. Dit aanbod kan geraadpleegd worden op www.pantaclub.be
 3. De betalingen gebeuren via Mollie. 
 4. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunnen wijzigen op het ogenblik dat een fiets wordt ingeruild voor een ander exemplaar.
 5. De Fiets wordt geleverd met pekkel en spatborden. Dit zit inbegrepen in het Meegroeiabonnement.
 6. Het Meegroeiabonnement geeft recht op het inwisselen van de fiets voor een groter model of bij reparatie (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:
  1. het gratis repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets zoals een lekke band of schade aan de ketting.
  2. het gratis omruilen van de Fiets voor een groter model.
 7.  Het volledige Aanbod van PANTA Club, met gedetailleerde beschrijvingen en duidelijke prijsopgaven, kan worden geraadpleegd op de website www.pantaclub.be of via de doorgestuurde google form.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de website heeft doorlopen. 
 2. De Huurder ontvangt een bevestiging van de bestelling nadat het bestelproces volledig is voltooid. Het Meegroeiabonnement wordt van kracht op het moment dat Huurder het de fiets van in bezit neemt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bevestiging of het abonnement.
 3. Na de bevestiging spreken de Huurder en PANTA Club het tijdstip en de locatie af voor de levering of het ophalen van de Fiets. 

Artikel 5. Inwisselen van de Fiets voor een ander model.

 1. De kosten voor een wissel worden gedekt door betaling van de huur
 2. Een wissel kan plaatsvinden:
  1. Indien de Fiets te klein geworden is voor de Gebruiker. 
  2. In geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets. Dit kan alleen wanneer de Huurder heeft voldaan aan de voorwaarden van het Meegroeiabonnement en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 6. Looptijd Meegroeiabonnement en opzeg

 1. Het Meegroeiabonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Meegroeiabonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.
 2. Elk abonnement is maandelijks opzegbaar.
 3. Indien de Huurder het Meegroeiabonnement opzegt binnen de zes maanden na opstart van het abonnement, is aan de stopzetting een forfaitaire vergoeding van EUR20 verbonden ter vergoeding van de reeds gemaakte administratieve kosten. 
 4. Indien het abonnement na zes maanden na opstart van het Meegroeiabonnement wordt stopgezet, zijn er geen additionele kosten verbonden voor de Huurder. 
 5. De opzegtermijn van het Meegroeiabonnement bedraagt één maand. Indien de Huurder de overeenkomst wil stopzetten zal de Huurder een mail verzenden naar hallo@pantaclub.be met als onderwerp “Opzeg Meegroeiabonnement”.  Vanaf de datum van ontvangst van deze mail start de opzegtermijn van één maand (de einddatum).
 6. Voordat de Fiets is ingeleverd bij PANTA Club kan de Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Meegroeiabonnement weer activeren door middel van een e-mail aan PANTA Club met als onderwerp “herroeping opzeg Meegroeiabonnement”.
 7. Indien de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan PANTA Club en het Meegroeiabonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal PANTA Club aangifte doen van diefstal door de Huurder. In dit geval is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd aan PANTA Club gelijk aan de verkoopprijs van de fiets.  
 8.  Zowel de Huurder als PANTA Club kunnen met onmiddellijke ingang een einde stellen aan het abonnement in zoverre de Huurder of PANTA Club zich bevinden in een staat van kennelijk financieel onvermogen (drie maanden onbetaald) of faillissement. 

Artikel 7. Verbintenissen van PANTA Club

 1.  PANTA Club zal telkens de Fiets in goede staat klaar zetten voor gebruik. 
 2. Indien de Huurder Accessoires bij een Meegroeiabonnement bestelt, dan verbindt PANTA Club zich ertoe deze te monteren op de Fiets voor de levering.  

Artikel 8. Verbintenissen van de Huurder

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan PANTA Club en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PANTA Club verstrekte gegevens.
 3. De huurder maakt normaal gebruik van de Fiets en gaat om met de Fiets zoals het een goede Huurder en huisvader betaamt. 
 4. De Fiets is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan de Fiets aan iemand te verkopen, door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan de hiervoor bedoelde personen.
 5. Huurder en Gebruiker mogen aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd. 
 6. Het de Huurder niet toegestaan om verbeteringen aan te brengen, etiketten te verwijderen of reparaties te verrichten ten aanzien van de Fiets.
 7. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden de Fiets in oorspronkelijke staat aan PANTA Club te retourneren zoals de Huurder deze ontvangen heeft, rekening houdende met normale slijtage. Eigen accessoires dienen ook verwijderd te worden.

Artikel 9. Diefstal of vermissing

 1.  In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan PANTA Club en samen met een medewerker van PANTA Club aangifte te doen. Nadien wordt het proces-verbaal per mail opgestuurd naar hallo@pantaclub.be. De Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type abonnement. De Huurder betaalt de bijdrage zoals vermeld in de onderstaande prijstabel.

 

Model

Te vergoeden prijs bij diefstal

Woom 1 (“12)

€100

Woom 2 (“14)

€150

Woom 3 (“16)

€250

Woom 4 (“20)

€250

Woom 5 (“24)

€250

Woom 6 (“26)

€300

 

 1. Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, is de Huurder aan PANTA Club een additionele schadevergoeding verschuldigd van EUR 100,
 2. Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft PANTA Club het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. De prijs is gelijk aan de retailprijs van elk (onder)deel en kan opgevraagd worden bij PANTA Club. 

Artikel 10.. Schade

 1. Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan PANTA Club. 
 2. Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van PANTA Club, behoudt PANTA Club zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.  

Artikel 11. Overmacht

 1. PANTA Club kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet kan nakomen vanwege een overmachtsituatie zoals leveringsproblemen van leveranciers, overheidsmaatregelen, brand, enzovoort.
 2. Gedurende de periode van overmacht kunnen de Huurder en PANTA Club hun verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, hebben zowel de Huurder als PANTA Club het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder verplicht te zijn om de wederpartij te vergoeden.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. Zodra de fiets geleverd is bij de huurder gaat het risico voor verlies of beschadiging van de Fiets over van PANTA Club op de Huurder.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten over de Fiets dienen binnen de vijf werkdagen via mail gemeld te worden aan PANTA Club door een e-mail te verzenden naar hallo@pantaclub.be. Een antwoord wordt binnen de 14 dagen gegeven aan de huurder. 

Artikel 14. Rechtsmacht

 1. De Overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Deze versie Algemene Voorwaarden van PANTA Club is laatst gewijzigd 05/04/2023
  Start PANTA Club

  Ons avontuur ontstond zoals elk goed verhaal in gezelschap van familie en vrienden. Tijdens een etentje werd opgemerkt dat de zoektocht naar een nieuwe fiets voor kinderen best wel lastig kan zijn. De ouders waren bezorgd over de veiligheid en kwaliteit van hun kinderfietsen en wisten niet goed wat ze nog moesten doen met de oude, ongebruikte fietsen in hun garage. Een korte brainstorm sessie later en PANTA Club was geboren.

  Zoeken naar de perfecte fiets

  Na heel wat zoeken, vergelijken, testritten met kindjes vonden we eindelijk de perfecte fiets. We kozen voor WOOM fietsen. Deze kwaliteitsvolle lichtgewichtfiets is speciaal ontworpen op maat van kinderen. Er werd specifiek gefocust om het rijcomfort van kinderen te vergroten. Zo zijn de remmen specifiek ontworpen voor de motoriek van kinderen.

  Wist je dat al onze fietsen gekleurde remmen hebben? Zo leer jij jouw kind op een speelse manier welke rem ze het best gebruiken.

  Geselecteerd voor Start it @KBC

  Leuk nieuws! PANTA Club wordt geselecteerd voor het Start It @KBC traject. Binnen dit traject worden beloftevolle startups begeleid door experten om verder te groeien.

  Eerste lid van onze club

  Zet de muziek wat harder! Wij hebben onze eerste klant! Dat moeten we vieren. Wij krijgen maar geen genoeg van die blije gezichtjes.

  Presenteren, presenteren,...

  We mogen ons bedrijf voorstellen op verschillende evenementen. Internationale pitch competities, Love Tommorrow conferentie op Tomorrowland,... We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen naar ons willen luisteren. 

  Kom jij ook eens in het publiek zitten om ons nog beter te leren kennen? 

  PANTA Club in Vlaanderen

  Steeds meer gezinnen worden lid van onze club. Vandaag zijn we reeds actief in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. We leveren nog steeds onze fietsen zelf. Zo leren we jullie ook beter kennen.

  Word jij onze eerste klant in een nieuwe regio?

  Welkom bij de club

  Iedereen kan bij ons terecht. Jongens & meisjes, grote & kleine kindjes,... Voor ouder die het hun handen vol hebben met hun bengels maar ook voor ouders die alles onder controle hebben. Ook peters, meters en grootouders zijn welkom in onze club voor originele cadeaus of cadeaubonnen.

  Want wij begrijpen hoe leuk het is om een fiets cadeau te geven en samen herinneringen te maken.

  So don’t worry! We’ve got you covered.

  Duurzaam en circulair

  Vandaag belanden veel fietsen op de afvalberg. En nog vaker blijven ze staan in tuinhuizen, garages, op straat, enz. Dat vinden wij jammer.

  Onze meegroeiabonnementen zijn van nature duurzaam en goed voor het milieu. Zo worden onze fietsen hergebruikt. Bij een wissel worden onze fietsen telkens nagekeken, onderhouden en gerepareerd. We werken hiervoor samen met lokale maatwerkbedrijven.

  Onze fietsen zijn dus goed voor jou, je kind en voor de maatschappij. En daar zijn wij trots op.